Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Koninie

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin
tel. 63 245 75 41, 63 245 76 18
email: sekretariat@mtbs.konin.pl
strona internetowa: www.mtbs.konin.pl
Facebook: www.facebook.com/mtbs.konin

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 07:30 –15:30

Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data założycielskiego aktu notarialnego Spółki: 5 listopada 1999 r.
Data wpisu do rejestru handlowego: 26.11.1999 r.
Kapitał zakładowy: 82.760.000,00 zł

KRS: Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000094591
REGON: 311093742
BDO 000552475
NIP: 665-24-30-505

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu lub wykupu.

Spółka może również:

  • nabywać budynki mieszkalne,
  • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych
    na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
  • sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi
    i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

- sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
- budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
- budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
- prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

  • Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne – PKD 45.11.Z
- wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – PKD 45.21.G
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z
- wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie - PKD 70.32 Z
- roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B
- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – PKD 45.31.A
- wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji – PKD 45.33.A
- wykonywanie instalacji gazowych – PKD 45.33.C
- tynkowanie – PKD 45.41.Z,
- zakładanie stolarki budowlanej – PKD 45.42.Z
- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A, malowanie – PKD 45.44.A
- wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 45.45.Z