Menu
 • BIP
 • Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu lub wykupu.

Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych
  na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 1. sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 2. budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 3. budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 4. prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
 • Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z
 • Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych – PKD 43.22.Z
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
 • Tynkowanie – PKD 43.31.Z
 • Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.31.Z
 • Posadzkarstwo, tapetowanie oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
 • Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
 • Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną – PKD 35.01
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia09/07/2019
Data ostatniej modyfikacji27/02/2023