Menu

Zarząd

1999 r. - obecnie
Marek Libertowski - Prezes Zarządu

Kompetencje Zarządu

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd może ustanowić prokurentów. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej na piśmie zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz – mówi o tym  art. 211 Kodeksu Spółek Handlowych.

Do Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy umowy Spółki. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie będących w kompetencji Rady Nadzorczej lub poprzez nią na Zgromadzeniu Wspólników w sprawach:

  • wystąpienia o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego jak również u innych kredytodawców,
  • korzystania z funduszu inwestycyjnego,
  • zmiany umowy spółki,
  • nabywania nieruchomości,
  • rocznych planów finansowych,
  • struktury i organizacji pracy.
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia10/07/2019
Data ostatniej modyfikacji27/02/2023