Menu
 • BIP
 • Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - dotyczy przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie , ul. 3 maja 21, 62 – 500 Konin, informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, 3 maja 21, 62 – 500 Konin, dalej jako „ADO”;
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) e-mail: iod@mtbs.konin.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu należytego świadczenia usług, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jak również zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach ADO, ochrony mienia oraz zachowania
  w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO oraz na stronie internetowej ADO www.mtbs.konin.pl. w zakładce „Ochrona danych osobowych” plik „Klauzula monitoringu”.
 4. prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na podstawie Statut/Umowy Spółki;
 5. Pana/Pani dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo - podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pana/Panią przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.).
 8. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią będzie skutkowało niemożliwością realizacji sprawy o świadczenie usług pomiędzy ADO
  a Panem/Panią;
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia01/04/2022
Data ostatniej modyfikacji01/04/2022