Menu
  • BIP
  • Sposób załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.) oraz Instrukcja kancelaryjna – Zarządzenie Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie z 14 lipca 2017 roku.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin w godzinach od 7:30 do 15:30.

Sprawy można załatwić w drodze:

  • pisemnej - przesyłając pismo na wyżej wskazany adres Spółki,
  • elektronicznej - na adres e-mail: sekretariat@mtbs.konin.pl,
  • telefonicznej - jeśli sprawę można załatwić ustnie i nie wymaga odpowiedzi pisemnej: 63 245 75 41,
  • osobiście – w siedzibie Spółki mieszczącej się pod w/w adresem.

Sprawy wpływające do Spółki są ewidencjonowane przez Sekretariat, a następnie dekretowane przez Prezesa, który wskazuje pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za załatwienie sprawy.

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia02/03/2019
Data ostatniej modyfikacji20/11/2023