Menu
 • BIP
 • Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników

2018 - obecnie
Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,
 • podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenia likwidatora,
 • podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa albo udziałów w nieruchomości,
 • wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki,
 • zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 • podejmowanie innych uchwał stanowiących, przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w statucie spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Wspólników, Radę Nadzorcza lub Zarząd,
 • ustalanie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa,
 • wybór i odwoływanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 • oraz wszelkie inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
 • podejmowanie uchwały ustalającej wymogi jaki musi spełniać kandydat na Członka Zarządu,
 • określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach inwestycyjnych Spółki.
Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia10/07/2019
Data ostatniej modyfikacji27/02/2023