Menu
 • BIP
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mtbs.konin.pl.

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2018-12-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-18

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie internetowej można użyć skrótu CTRL + U, uruchamiającego moduł wspierający dostępność treści na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julita Drzewiecka, sekretariat@mtbs.konin.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 245 75 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Adres: 3 Maja 21 - Główny budynek Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie, w którym mieszczą się następujące działy:

 • Dział Rozwoju,
 • Dział Inwestycji,
 • Dział Eksploatacji,
 • Dział Księgowości,
 • Dział Spraw Pracowniczych i Analiz,

Opis dostępności architektonicznej siedziby Spółki Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od dziedzińca: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową za pomocą platformy. Do budynku prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarz na poziomie +1 będzie dostępny po wykonaniu windy z której będzie można dostać się do Działu Administracji, Działu Spraw Pracowniczych oraz Działu Księgowości. W chwili obecnej możliwość wjazdu wózkiem za pomocą platformy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania w części parterowej przeznaczonej na poczekalnię dla interesantów z każdym pracownikiem przebywającym na I piętrze. W razie konieczności pracownik może również przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem.

Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: jest
 • Pochylnia: brak
 • Pętla indukcyjna: jest
 • Toaleta dostosowana: nie
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane. Dla ułatwienia przy wyjeździe szlaban otwierany jest automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do Siedziby Spółki.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Miejskim TBS Sp. z o.o. w Koninie nie mają możliwości skorzystania z pomocy pracownika posługującym się językiem migowym.

Inne informacje

Dojazd do Siedziby Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie:

autobusem MZK: do przystanku znajdującym się przy ulicy Grunwaldzkiej, następnie w ramach możliwości osoby z niepełnosprawnością ulicą Gwoździarską, w lewo i 3 Maja, lub ulicą Grunwaldzką, Kościelną i 3 Maja.

samochodem: ulicą Grunwaldzką następnie Kościelną i 3 Maja pierwszy wjazd po prawej stronie. Przejazd chroniony szlabanem (otwarcie następuje po zgłoszeniu przez zainstalowany domofon). Na dziedzińcu z uwagi na brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, osoba niepełnosprawna może zaparkować wzdłuż płotu naprzeciwko schodów.

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia30/03/2020
Data ostatniej modyfikacji22/03/2022