Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu lub wykupu.

Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:

 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne – PKD 45.11.Z
 • wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – PKD 45.21.G
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie - PKD 70.32 Z
 • roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B
 • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – PKD 45.31.A
 • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji – PKD 45.33.A
 • wykonywanie instalacji gazowych – PKD 45.33.C
 • tynkowanie – PKD 45.41.Z
 • zakładanie stolarki budowlanej – PKD 45.42.Z
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A, malowanie – PKD 45.44.A
 • wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 45.45.Z