Kompetencje Zarządu

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd może ustanowić prokurentów. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu nie może bez pozwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu.

Do Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy umowy Spółki. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie będących w kompetencji Rady Nadzorczej lub poprzez nią na Zgromadzeniu Wspólników w sprawach:

 1. wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym jak również u innych kredytodawców,
 2. korzystania z funduszu inwestycyjnego,
 3. zmiany umowy spółki
 4. nabywania nieruchomości,
 5. rocznych planów finansowych,
 6. struktury i organizacji pracy,
 7. ustalania regulaminu przyznawania mieszkań,
 8. zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Towarzystwa.
Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa a w szczególności:

 1. bada bilans oraz rachunek wpływów i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału wpływów, źródeł i sposobów pokrycia strat, w wysokości odpisów na fundusze itp., oraz przedstawia opinie w tych sprawach Zgromadzeniu,
 2. przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

 1. wnioskowanie o zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń,
 2. skreślony,
 3. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Towarzystwa, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa,
 5. uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Towarzystwa,
 6. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

4. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na każde żądanie Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie Wspólników Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie stanowi Prezydent Miasta Konina – Pan Piotr Korytkowski.

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 2. zatwierdzanie bilansu i rachunku wpływów i strat,
 3. udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat, w wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów,
 5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 6. podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenia likwidatora,
 8. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa albo udziałów w nieruchomości,
 9. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki,
 11. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. ustalanie regulaminu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
 13. podejmowanie innych uchwał stanowiących, przewidzianych aktami prawnymi wymienionymi w § 4 ust. 2 niniejszej umowy spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Wspólników, Radę Nadzorcza lub Zarząd,
 14. ustalanie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa,
 15. wybór i odwoływanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 16. oraz wszelkie inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
 17. podejmowanie uchwały ustalającej wymogi jaki musi spełniać kandydat na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki,
 18. określenie zasad i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
 19. podejmowanie uchwał w sprawach inwestycyjnych Spółki.