Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie , ul. 3 maja 21, 62 – 500 Konin, informuje, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych Klienta/Wykonawcy jest Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, ul. 3 maja 21, 62 – 500 Konin, dalej jako „MTBS”;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), ul. 3 maja 21, Konin, tel. kontaktowy: 63-245-75-41; e-mail: iod@mtbs.konin.pl;
 • dane osobowe Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane przez MTBS w celu należytego świadczenia usług, wynikających z umowy Spółki, ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2018.1020 t.j.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018.1234 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017.827 t.j. z późn. zm.), a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług/ robót budowlanych, a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ponadto mogą być przetwarzane również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach MTBS, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MTBS na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie MTBS oraz na stronie internetowej www.mtbs.konin.pl.
 • prawnie uzasadnionymi interesami MTBS w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta/Wykonawcy jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług na podstawie Statut/Umowy Spółki;
 • dane osobowe Klienta/Wykonawcy są udostępniane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo - podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta/Wykonawcy przedmiotu umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • dane osobowe Klienta/Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia świadczenia usług przez MTBS, a w przypadku braku zapłaty za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018. 1025t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2018.1600 t.j. z późn. zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2018 r. poz. 618 t.j. z późn. zm.).
 • Klientowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Klienta/Wykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kaneclaria@uodo.gov.pl;
 • podanie przez Klienta/Wykonawcy danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego oraz warunkiem zawarcia prawnie skutecznej umowy. Odmowa udostępnienia danych przez Klienta/Wykonawcy spowoduje konieczność rozwiązania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy MTBS a Klientem/Wykonawcą;
 • dane osobowe Klienta/Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MTBS, w tym profilowaniu przy realizacji umowy.