Miasto Konin, Plac Wolności 1 62-500 Konin w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 164,83 m2 w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 15 w Koninie.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki najmu wynosi: 30,00 zł/m2 (słownie: trzydzieści zł 00/100) Do wylicytowanej stawki najmu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Okres obowiązywania umowy najmu do 3 lat.

Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu oprócz czynszu opłaty dodatkowe za: c.o., zimną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych.

Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na najem lokalu użytkowego nie mogą: być w stanie upadłości lub likwidacji gospodarczej zalegać z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne zalegać z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych od Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie lub Miasta Konina.

Oferenci zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 5 933,88 zł (sł.: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł 88/100).

Wadium należy wpłacić na konto w Getin Noble Bank S.A. nr 85 1560 0013 2008 7078 9000 0004 do dnia 15.11.2022 r. do godziny 11:00.

Szczegółowy tryb postępowania przetargowego oraz warunki najmu lokalu określa Opis istotnych warunków postępowania przetargowego, który można pobrać w siedzibie MTBS Sp. z o.o. w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok.1a w godz. Od 7:30 do 15:30 /w dni robocze/ lub na stronie internetowej Spółki.

Zainteresowani przetargiem winni złożyć oferty w zamkniętych kopertach z opisem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje 1-go Maja 15 w Koninie w terminie do dnia 15.11.2022 r. od godz. 7:30 do godz. 11:00 w sekretariacie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie. Oferta pisemna powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15.11.2022 r. w Sali konferencyjnej Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy oraz sprawdza czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 15.11.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wynajmującego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący będzie się kierował kryterium cena- 100 % wagi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego zostanie umieszczone na stronie internetowej. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (63) 245-75-41 wew.110 lub 105 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.