W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej uprzejmie prosimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/umowa najmu, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza o złożenie w administracji Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, w terminie nieprzekraczalnym do 10 października 2022 roku, pisemnego oświadczenia odbiorcy energii cieplnej o przeznaczeniu (celu) zużywanej energii cieplnej dostarczanej do lokalu mieszkalnego.

Lokale osób wyżej wymienionych, które nie złożą oświadczenia we wskazanym terminie, zostaną zakwalifikowane od 1 października 2022 r. jako nieobjęte ceną ciepła z rekompensatą.

Wzór oświadczenia dostępny jest w administracji Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie oraz na stronie internetowej www.mtbs.konin.pl.

Oświadczenie (docx)