Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach:

  • Osobie fizycznej oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania, jeżeli w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
  • Osobie fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
  • Posiada źródło utrzymania,
  • Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekracza:
  • 80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 200% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
  • iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.