Zarząd Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie przypomina o obowiązku składania deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego: „najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklaracje o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem ust. 5b”.

Brak złożenia deklaracji w terminie (art. 30 ust. 5 pkt 2), lub wykazanie w deklaracji dochodów przekraczających wysokość ustalonych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2-3 w/w ustawy może skutkować wypowiedzeniem przez towarzystwo umowy najmu w części dotyczącej czynszu ( art. 30 ust. 5 pkt 3a).

W roku 2019 deklaracje o dochodach uzyskanych za rok poprzedni mają obowiązek złożyć najemcy następujących budynków:

  • Topazowa 12
  • Topazowa 16
  • Topazowa 18
  • Topazowa 22
  • Topazowa 24
  • Żwirki i Wigury 7
  • Słowackiego 1
  • Szpitalna 52
  • Piłsudskiego 20
  • Obrońców Westerplatte 5